Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10$^{8}$ m/s và khối lượng của êlecừon là 9,1.10$^{−31}$ kg. Chiếu ánh sáng có bước sóng 0,5 μm vào tấm kim loại có công thoát là 3,088.10$^{−19}$ J. Cho rằng năng lượng mà quang electron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Tốc độ ban đầu của electron khi bứt ra khỏi tấm kim loại là

Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân […]

Khi chiếu bức xạ có tần số f$_{1}$ vào một quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hòa về điện thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V$_{1}$ và động năng ban đầu cực đại của electron quang điện đúng bằng công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ có tần số f$_{2}$ = f$_{1}$ + f vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là 4V$_{1}$. Hỏi chiếu riêng bức xạ có tần số f vào quả cầu nói trên đang trung hòa về điện thì điện thế cực đại của quả cầu là

Khi chiếu bức xạ có tần số f$_{1}$ vào một quả cầu […]