Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10$^{8}$ m/s và khối lượng của electron là 9,1.10$^{−31}$ kg. Chiếu vào quả cầu kim loại ánh sáng có bước sóng λ = 0,33 μm thì electron bứt ra có tốc độ 0,82.10$^{6}$ (m/s). Cho rằng năng lượng mà quang electron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Giới hạn quang điện của kim loại trên là

Cho hằng số Plăng 6,625.10$^{−34}$ Js, tốc độ ánh sáng trong chân […]

Hai tấm kim loại phẳng A và B đặt song song đối diện nhau và được nối kín bằng một ămpe kế. Chiếu chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,2 μm thích hợp vào tấm A làm bứt ra các election và bay hết về phía tấm B. Cứ mỗi giây tấm A nhận đưọc năng lượng của chùm sáng là 3 J Khi đó số chỉ của ăm−pe kế là 4,5 μA. Hỏi có bao nhiêu phần trăm phôtôn chiếu vào đã gây ra hiện tượng quang điện? Cho hằng số Plang 6,625.10$^{−34}$Js, tốc độ ánh sáng trong chân không 3.10$^{8}$ m/s và điện tích electron là−1,6.10$^{−19}$ C.

Hai tấm kim loại phẳng A và B đặt song song đối […]