(ĐH − 2008) Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần số là f$_{1}$, f$_{2}$ (với f$_{1}$< f$_{2}$) vào một quả cầu kim loại đặt cô lập thì đều xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu lần lượt là V$_{1}$, V$_{2}$. Nếu chiếu đồng thời hai bức xạ ưên vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là

(ĐH − 2008) Khi chiếu lần lượt hai bức xạ có tần […]

Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ$_{1}$ vào một quả cầu kim loại đặt cô lập và trung hòa về điện thì xảy ra hiện tượng quang điện với điện thế cực đại của quả cầu là V$_{1}$ và động năng ban đầu cực đại của electron quang điện đúng bằng công thoát của kim loại. Chiểu tiếp bức xạ có bước sóng λ$_{2}$ = λ$_{1}$− λ vào quả cầu này thì điện thế cực đại của nó là 4V$_{1}$. Hỏi chiếu riêng bức xạ có bước sóng λ vào quả cầu nói ừên đang trung hòa về điện thì điện thế cực đại của quả cầu là

Khi chiếu bức xạ có bước sóng λ$_{1}$ vào một quả cầu […]